Všeobecné obchodní podmínky


1) OBJEDNÁVKA


K objednání můžete využít nákupního košíku, telefonu nebo e-mailu.
Všechny učiněné objednávky na  www.billyshop.cz  jsou závazné
od okamžiku jejich potvrzení prodávajícím. Podáním objednávky
kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka
je návrhem kupní smlouvy.  Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí
objednaného zboží  kupujícím.  Podmínkou platnosti elektronické
objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.V
případě nesrovnalostí Vás budeme samozřejmě kontaktovat.Místem
dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.  Vyplněním registračního
formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu
kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování
osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V jednotlivých,
zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje
právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo
telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě,
že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné
změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného
sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku
po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou
platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě,
kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh
novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu
produktu.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme
e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě
nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 2 hodin zrušit (nejlépe však co nejdříve
po objednání) a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu.
Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

4) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3 do 14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě,
že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

5) CENA A PLATBY

Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové
faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou


Pro kupujícího je platná cena na stránkách www.billyshop.cz v okamžiku
odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny
za zboží v případě že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční
měně nebo dojde ke změně u velkoobchodního prodejce a u ostatních
dodavatelů zboží. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v
okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího
nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovy
přepravní služby. Kupující obdrží současně se zbožím také
řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení
zboží. Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena
jeho cena v plné výši vyplacena hotově, pokud nebylo dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena za dopravu.

6) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem
internetového obchodu a právním řádem platným v ČR a k Vaší
spokojenosti individuální dohodou s Vámi. Kupující je povinen zboží
po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a
poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit
naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré
zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno
jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:
a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně,
b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši
adresu,
c) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu,
d) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od
jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Budeme Vás informovat
o stavu reklamace.


7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Odstoupení od smlouvy do 14- ti dnů:
1. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který
je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů
od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi přes internet
či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a
v této době odstoupení doručit prodávajícímu.
2. Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě,
tj. do 14- ti dnů, doručit na své náklady osobně či dopravcem
prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí
škody na věci kupující.
3. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem
právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží
a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu
do 30- ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené,
nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li
dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet
sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní
poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato.
Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím
4. Pokud kupující nesplní další povinnosti uvedené v těchto podmínkách
(např. povinnost překontrolovat zboží při jeho doručení, nemusí
být odstoupení uznáno za platné, nelze-li věc dále použít či
prodat jako novou, popř. si prodávající může odečíst hodnotu
poškození věci či chybějícího příslušenství věci.


8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně
stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem